Nizhyn State University named after N.V. Gogol

Chemistry

(Master)
Chernihiv
$ 1 430
Nizhyn State University named after N.V. Gogol

Chemistry

(Bachelor)
Chernihiv
$ 1 540
Kherson State University

Chemistry

(Master)
Kherson
$ 1 870
Kherson State University

Chemistry

(Bachelor)
Kherson
$ 1 870
Odessa National University named after I. I. Mechnikov

Chemistry

(Bachelor)
№ 18 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Odessa
$ 1 800
Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovich

Chemistry

(Bachelor)
№ 20 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Chernivtsi
$ 2 200
Oles Honchar Dnipro National University

Chemistry

(Master)
Dnieper
$ 2 000
Oles Honchar Dnipro National University

Chemistry

(Bachelor)
Dnieper
$ 2 000
Kharkiv National University named after V.N. Karazin

Chemistry

(Bachelor)
№ 6 in Top-200 Ukraine 2020 rating. Included in QS World Universities Rankings 2020
Kharkiv
$ 2 200
Odessa National University named after I. I. Mechnikov

Chemistry

(Master)
№ 18 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Odessa
$ 2 500
National University 'Kyiv-Mohyla Academy'

Chemistry

(Master)
№ 7 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Kiev
$ 2 500
National University 'Kyiv-Mohyla Academy'

Chemistry

(Bachelor)
№ 7 in Top-200 Ukraine 2020 rating
Kiev
$ 2 500