Nizhyn State University named after N.V. Gogol

Choreography

(Master)
Chernihiv
$ 1 430
Nizhyn State University named after N.V. Gogol

Choreography

(Bachelor)
Chernihiv
$ 1 540
South Ukrainian National Pedagogical University named after Konstantin Dmitrievich Ushinsky

Choreography

(Bachelor)
Odessa
$ 1 700
Kherson State University

Choreography

(Bachelor)
Kherson
$ 1 870
Kherson State University

Choreography

(Master)
Kherson
$ 1 870
Kiev Choreographic College

Classical choreography

(Bachelor)
Kiev
$ 2 000
Kiev Choreographic College

Contemporary choreography

(Bachelor)
Kiev
$ 2 000
Kiev Choreographic College

Ball choreography

(Bachelor)
Kiev
$ 2 000
South Ukrainian National Pedagogical University named after Konstantin Dmitrievich Ushinsky

Choreography

(Master)
Odessa
$ 2 000